f
นักจัดการความรู้ประจำหน่วยงาน (KM DOH14)
ลงวันที่ 21/08/2566

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

ได้มอบหมายให้ตณะทำงาน การจัดการความรู้ประจำหน่วยงาน

ดำเนินการจัดประชุมเพื่อ เตรียมความพรัอมในการทบทวน การจัดทำแผนที่ความรู้ (Mind Map)

ระบุความรู้ความสำคัญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหลักของหน่วยงาน

การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดกาารความรู้ประจำปี

โดยมี นางวิไลวรรณ ละมัย ผู้อำนวยการส่วนบริหาร, นางสาวนิรมล จิตตภานันท์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเจ้าหน้าที่จัดการความรู้ประจำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14


'